• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

Obchodná verejná súťaž

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

 pozemku o celkovej výmere 848 m2  KN - E,
parcela č. 29 vedený na LV č. 751 k. ú. Bátka, druh pozemku – záhrada

Obec Bátka,
so sídlom Bátka č. 161, 98021, IČO: 00318604 v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia OZ 46/2020 zo dňa 8.10. 2020

zverejňuje zámer predaja  majetku vo vlastníctve obce Bátka formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka.

  1. Predmetom zámeru je predaj nehnuteľnosti za účelom: podnikateľský účel

Podrobné informácie sú uvedené v súbore: Obchodná verejná súťaž č. 3/2020

Prílohy:

vrh kúpnej zmluvy
Situácia pozemku
bod 4b) až 4g (čestné vyhlasenia, súhlas, kontaktné údaje)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: