• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

VZN (zrušené)

Účinné

Návrh-Schválené


Zrušené

VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Bátka (ZRUŠENÉ)

Platné od: 01.10.2013 do: 31.12.2020


VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok .... v zriadovateľskej a územnej pôsobnosti obce Bátka (ZRUŠENÉ)

Platné od: 01.01.2020 do: 31.12.2020
Platné od: 01.01.2019 do: 31.12.2019
Platné od: 01.01.2017 do: 15.04.2018

Platné od: 01.01.2016 do: 31.12.2016


VZN o verejnej kanalizácií, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na územií obce Bátka (ZRUŠENÉ)

Platné od: 01.01.2020 do: 31.12.2020
Platné od: 01.01.2017 do: 31.12.2019
Platné od: 01.01.2016 do: 31.12.2016


VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bátka (ZRUŠENÉ)

Platné od: 01.01.2020 do: 31.12.2020
Platné od: 01.01.2019 do: 31.12.2019
Platné od: 01.01.2018 do: 31.12.2018
Platné od: 01.01.2017 do: 31.12.2017
Platné od: 01.01.2016 do: 31.12.2016
Platné od: 01.01.2015 do: 31.12.2015
Platné od: 01.01.2014 do: 31.12.2014
Platné od: 01.01.2013 do: 31.12.2013
Platné od: 01.01.2012 do: 31.12.2012


VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a materskej škole, ktorej riaďovateľom je obec Bátka (ZRUŠENÉ)

Platné od: 01.01.2020 do: 09.04.2021
Platné od: 01.01.2019 do: 31.12.2019
Platné od: 01.01.2018 do: 31.12.2018
Platné od: 01.01.2017 do: 31.12.2017
Platné od: 01.01.2016 do: 31.12.2016
Platné od: 01.02.2015 do: 31.12.2015
Platné od: 01.01.2014 do: 31.01.2015
Platné od: 01.01.2013 do: 31.12.2013
Platné od: 01.01.2012 do: 31.12.2012


VZN o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni (ZRUŠENÉ)

Platné od: 01.01.2014 do: 31.01.2015
Platné od: 01.01.2013 do: 31.12.2013
Platné od: 01.01.2012 do: 31.12.2012


VZN o výške príspevku za pobyt dietata v materskej škole (ZRUŠENÉ)

Platné od: 01.01.2017 do: 01.09.2019
Platné od: 01.01.2016 do: 31.12.2016
Platné od: 01.01.2014 do: 31.12.2015
Platné od: 01.01.2013 do: 31.12.2013
Platné od: 01.01.2012 do: 31.12.2012

VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriadovatelom je obec Bátka (ZRUŠENÉ)

Platné od: 01.01.2016 do: 01.09.2019
Platné od: 01.01.2014 do: 31.12.2015
Platné od: 01.01.2013 do: 31.12.2013
Platné od: 01.01.2012 do: 31.12.2012

VZN o verejnom poriadku (ZRUŠENÉ)

Platné od: 01.10.2013 do: 31.12.2015


VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Bátka (ZRUŠENÉ)

Platné od: 01.09.2019 do: 10.09.2021
Platné od: 01.01.2017 do: 01.09.2019
Platné od: 01.01.2016 do: 31.12.2016
Platné od: 01.02.2015 do: 31.12.2015

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bátka (ZRUŠENÉ)

Platné od: 01.01.2016 do: 31.12.2019
Platné od: 01.01.2013 do: 31.12.2015


VZN o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Bátka (ZRUŠENÉ)

Platné od: 01.01.2016 do: 26.09.2019
Platné od: 01.02.2015 do: 31.12.2015


VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Bátka (ZRUŠENÉ)

Platné od: 01.01.2014 do: 31.12.2015


VZN o určení školského obvodu základnej školy na území obce Bátka (ZRUŠENÉ)

Platné od: 16.07.2009 do: 10.09.2021 - Dodatok od: 22.10.2018 do: 10.09.2021

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: