• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

VZN

Zrušené

Návrh-Schválené


Účinné

VZN o dani z nehnuteľností na území obce (1/2020)
(Platné od: 01.01.2020)

VZN o miestnych daniach na území obce (2/2020)
(Platné od: 01.01.2020)

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (3/2020)
(Platné od: 01.01.2020)

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce (4/2020)
(Platné od: 01.01.2020)

VZN o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce (5/2020)
(Platné od: 01.01.2020)

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení na rok 2020 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Bátka (6/2020)
(Platné od: 01.01.2020)

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Bátka (7/2020)
(Platné od: 01.01.2020)

VZN o miestnom poplatku za kanalizáciu, zber, vývoz a zneškodňovanie kalov zo septikov v obci Bátka (8/2020)
(Platné od: 01.01.2020)

VZN o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Bátka (4/2019)
(Platné od: 26.09.2019)

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Bátka (5/2019)
(Platné od: 01.09.2019)

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (40/2017)
(Platné od: 01.01.2018)

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bátka (14/2017)
(Platné od: 01.01.2018)

VZN o verejnom poriadku (2/2016)
(Platné od: 01.01.2016)

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o odvádzaní odpadových vôd a o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu (39/2014)
(Platné od: 15.04.2014)

VZN ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce Bátka (38/2014)
Dodatok č. 1 k VZN 38/2014
(Platné od: 01.01.2014)

VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Bátka (37/2013)
(Platné od: 01.10.2013)

VZN o určení školského obvodu základnej školy na území obce Bátka (3/2009)
(Platné od: 16.07.2009)
 - 
Dodatok č. 1/2018 k VZN 3/2009 o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou
       (Platné od: 22.10.2018)

VZN o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb (2/2009)
(Platné od: 15.04.2009)
 - Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2009 o určení prevádzkového času
       (Platné od: 13.04.2017)

VZN o podmienkach chovu držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Bátka
(Platné od: 01.01.2000)
 - Dodatok č. 1/2017 k VZN o podmienkach chovu držania domácich zvierat
       (Platné od: 13.04.2017)


Rozpočet

Rozpočet na rok 2020-2022
Rozpočet na rok 2019

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: