• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa povinné informácie

1)    Právomoci a kompetencie obce
a)    Spôsob zriadenia obce:
Obec BÁTKA bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24.11.1990
b)    Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:
-    Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64-71)
-    zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
-    platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
-    všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

2)    Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu):
    Orgánmi obce Bátka sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
    Obecné zastupiteľstvo obce Bátka. je zastupiteľský zbor obce zložený z 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Peter Hencz je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volili obyvatelia obce na 4 roky - funkčné obdobie 2019 - 2022

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):
-    obecná rada
-    komisie obecného zastupiteľstva a to:
1/    Komisiu na ochranu verejného záujmu /zákon 357/2004 Zb./
2/    Komisiu finančnú
3/    Komisiu ochrany verejného poriadku
4/    Komisiu pre kultúru, šport, mládeže a školstvo
Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Bátka p. Ildikó Furmanová. ktorú volilo obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontroluplnenia úloh obce.
3)    Informácie o spôsobe získavania informácií
(vrátane informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby)
-    miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad, č. dverí: 1
-    čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Bátke
-    spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou
     Korešpondenčná adresa: Obec Bátka, Obecný úrad Bátka č. 161, 980 21
     Telefón: 047 56 97 101        Fax: 047 58 11 683        Mobil: 0918 884 855
     e-mail: ocu.batka@rsnet.sk        webová stránka: obecbatka.sk
4)    Informácie o spôsobepodávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt):
Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:
1/    poštou na adresu obce: Obec Bátka, Bátka č. 161, 980 21
2/    osobne v podateľni obecného úradu Bátka v úradných hodinách

    Obec Bátka postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

5)    Informácie o spôsobe podávania oprávnených prostriedkov voči rozhodnutiam obce
    Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:
1/    poštou na adresu obce: Obec Bátka, Bátka č. 161, 980 21
2/    v podateľni obecného úradu Bátka

6)    Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinností právnických a fyzických osôb vo vzťahu k obci:

7)    Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony

8)    Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

9)    Zbierky zákonov SR
Oznámenie - Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na obecnom úrade alebo na webovej stránke: www.zbierka.sk/sk/ciastky.

10)    Všeobecne záväzné nariadenia obce
    Návrhy VZN:
-    Schválené VZN - podmienka účinnosti
-    Všetky platné VZN obce
-    Rozhodnutia súdu o nesúlade VZN obce so všeobecne záväznými predpismi
Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na obecnom úrade v kancelárii u starostu alebo na webovej stránke TU.

11)    OZNAM - o nehnuteľnostiach hnuteľných veciach obce, ktoré previedla do vlastníctva právnických alebo fyzických osôb
    Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúda cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy
(2012    327,20 € x 20 = 6511 €),
(2013    337,70 € x 20 = 6754 €),
(2014    352,00 € x 20 = 7040 €),
v jej vlastníctve ktoré táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci. Súčasne je povinná zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa (§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z.).
Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami.
Informácia podľa tohto bodu sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynuti tejto doby (§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z.).

12)    Informácie o nájme majetku obce - podáva starosta obce
Právna úprava: § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

13)    Informácie o nájme majetku obce
Nájomné zmluvy sú k nahliadnutiu u starostu obce.
Právna úprava: § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

14)    Termíny zasadnutí OZ a návrhu programu OZ
Plán zasadnutia OZ a návrh programu je k nahliadnutiu u starostu obce.
Právna úprava: § 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

15)    Zápisnice zo zasadnutí OZ, údaje o dochádzke na zasadnutia OZ a o hlasovaní poslancov:
Zápisnice zo zasadnuti OZ, uznesenia sú k nahliadnutiu u starostu alebo na webovom sidle obce.
Právna úprava: § 5 ods. 2 písm. b) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(v tomto bode obsiahnuť aj informácie uvedené v § 5 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

16)    Povinne zverejnované zmluvy
sú zverejnené na internetovej stránke obce
Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vz. n. p. v spojením § 47 ods. 1 Občianského zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vz. n. p.
Podmienka účinnosti - nasledujúci deň po zverejnení

17)    Údaje o objednávkach a faktúrach
sú zverejnené na internetovej stránke obce
Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-    Objednávky - do 10 pracovných dní od vyhotovenia
-    Faktúry - do 30 dní odo dňa zaplatenia

18)    Návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce
sú zverejnené na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli
Právna úprava: § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vz. n. p.

19)    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce - raz za šesť mesiacov
Obecným zastupiteľstvom schválený plán kontrolnej činnosti je k nahliadnutiu u starostu obce.
Právna úprava: § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

20)    Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou od 1.7.2013
Informáciu podáva starosta obce
Právna úprava: § 99 ods. 2 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
(2) Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a)    hodnotu zákazky
b)    predmet zákazky
c)    identifikáciu úspešného uchádzača.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: