• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

Predaj nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce
 pozemku o celkovej výmere 158 m2  KN - C
parcela č. 316/2  vedený na LV č. 224 k. ú. Bátka

Obec Bátka,
so sídlom Bátka č. 161, 98021, IČO: 00318604 v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia OZ 56/2020 zo dňa 19.10. 2020

zverejňuje zámer predaja  majetku vo vlastníctve obce Bátka

 z dôvodu hodného osobitného zretela

podľa § 9a ods.8 písm. e) zákona  č. 138/1991 o majetku obce

Pre p. Csaba Burszky ml., 

  1. Predmetom zámeru je predaj nehnuteľnosti za účelom: podnikateľský účel
  2. Za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej majetku podľa znaleckého posudku

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce
 pozemku o celkovej výmere 53 m2  KN - C
parcela č. 316/10  vedený na LV č. 224 k. ú. Bátka

Obec Bátka,
so sídlom Bátka č. 161, 98021, IČO: 00318604 v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia OZ 56/2020 zo dňa 19.10. 2020

zverejňuje zámer predaja  majetku vo vlastníctve obce Bátka

 priamym predajom

podľa § 9a ods.1 písm. c) a ods. 5 zákona  č. 138/1991 o majetku obce

Pre p. Csaba Burszky ml.,  vlastníkovi  budovy vedenej na LV č.1031.

  1. Predmetom zámeru je predaj nehnuteľnosti za účelom: podnikateľský účel
  2. Za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej majetku podľa znaleckého posudku

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: