• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

Predaj/Prenájom nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru prenajať majetok Obce Bátka

.

Obec Bátka Obec   v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva č 62/2020 ktoré bolo schválené 3/5 väčšinou hlasov poslancov zo dňa 5.11.2020 zverejňuje
zámer prenájmu svojho majetku, a to:

.

Sklad – bývalá kotolňa, LV 224, č. parc. 295/1 - z titulu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c). zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Bátka - spôsob využívania sklad, vo výmere: 5 m x 11,3 m = 56,5 m2
56,5 m2 x 0,30 eur/mes = 16,95 eur/mes, tj za 203,40 eur/ rok

.

Garáž, LV 224, č. parc. 295/1  - z titulu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c). zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Bátka, spôsob využívania garáž, vo výmere: 7,3 m x 4,4 m = 32,12 m2
32,12 m2 x 0,30 eur/mes = 9,63 eur/ mes, tj. 115,56 eur/ rok

.

Hala, LV 224, č. parc. 295/1 - z titulu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c). zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Bátka, spôsob využívania sklad, vo výmere: 20m x 7 m = 140 m2
140 m2 x 0,30eur/ mes = 42,- eur/ mes, tj. 504 eur/rok

.

Drevovýroba – garáž - z titulu hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9, písm. c). zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom obce Bátka v k. ú. Bátka na LV č. 631 a to ako parc. č. 172 , zastavaná plocha
vo výmere 5,4 m x 6,4 m = 4,56 m2
34,56 m2  x 0,30 eur/mes = 10,37 eur/ mes, tj. 124,42 eur/rok

.

Cena nájmu pre nebytové priestory bez inžinierskej siete a sociálnych zariadení je stanovená podľa uznesenia OZ č. 74/2019, tj. 0,30 eur/m2/mesiac

Dôvodom prenájmu  je, že obec dlhé roky nevyužíva vyššie uvedené nebytové priestory ktoré sú bez inžinierskej siete a soc. zariadenia.

Zámer prenájmu majetku obce je zverejnené na webovom sídle (www.obecbatka.sk)  a na verejnej tabuli obce Bátka od 10.12.2020 do 28.12.2020.Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: