• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

Nákup nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru na odkúpenie
 nehnuteľného majetku -  pozemku do majetku Obce Bátka

Obec Bátka
so sídlom Bátka č. 161, 98021 Bátka, IČO: 00318604

v súlade  s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer odkúpenia nehnuteľného majetku do majetku obce,

ktorý bol prerokovaný a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva Uznesením č.47/2020 dňa 08.10.2020 (nadpolovičnou väčšinou poslancov) v tomto rozsahu:

Obecné zastupiteľstvo obce Bátka schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnenie zámeru odkúpenia nehnuteľného majetku a to pozemku v katastrálnom území Bátka na:

LV 36             KN-C 167       diel č. 1, zast. pl.                    výmera            2 m2
LV 36             KN-C 170/1    diel č. 2, zast. pl.                    výmera            1 m2
LV 36             KN-C 170/1    diel č. 3, zast. pl.                    výmera            1 m2
LV 36             KN-C 170/2    diel č. 4, zast. pl.                    výmera            9 m2
LV 36             KN-C 170/2    diel č. 5, zast. pl.                    výmera            3 m2

           Spolu : 16 m2

od p. Mgr. Ivana Gomboša

Cena pozemku bude určená na základe dohody medzi zmluvnými partnermi.

Odôvodnenie: zámerom odkúpenia nehnuteľného majetku je vysporiadanie pozemku pod stolárskou dielňou, ktorá tvorí majetok obce a ktorú obec dlhodobo udržiava, zveľaďuje a stará sa oň.


Zverejnenie zámeru na odkúpenie
 nehnuteľného majetku -  pozemku do majetku Obce Bátka

Obec Bátka
so sídlom Bátka č. 161, 98021 Bátka, IČO: 00318604

v súlade  s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer odkúpenia nehnuteľného majetku do majetku obce,

ktorý bol prerokovaný a schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva Uznesením č.49/2020 dňa 08.10.2020 (nadpolovičnou väčšinou poslancov) v tomto rozsahu:

Obecné zastupiteľstvo obce Bátka schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnenie zámeru odkúpenia nehnuteľného majetku a to pozemku v katastrálnom území Bátka na LV č. 34 evidovanú v registri KN-E,  p.č. 9660 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 709 m2   vo vlastníctve v celosti 1/1

od p. Judit Bene, za cenu 1,50 eur/m2.

Odôvodnenie: zámerom odkúpenia nehnuteľného majetku je vysporiadanie pozemku pod Materskou školou – Óvoda Bátka a areálu materskej školy, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka. Obec Bátka uvedený pozemok dlhodobo udržiava, zveľaďuje a stará sa oň.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: