• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
1es kép

Kontakt:

Napíšte nám:

Obchodná verejná súťaž

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

 pozemku o celkovej výmere 1374 m2  KN - C,
parcela č. 304 vedený na LV č. 631 k. ú. Bátka

Obec Bátka,

so sídlom Bátka č. 161, 98021, IČO: 00318604 v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia OZ 37/2020 zo dňa 30. 7. 2020

zverejňuje zámer predaja majetku vo vlastníctve obce Bátka formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka.

  1. Predmetom zámeru je predaj nehnuteľnosti za účelom: využitia pozemku podľa druhu pozemku – záhrada v obci Bátka.

Podrobné informácie sú uvedené v prílohe oznamu
– viď súbory-

Obchodná verejná súťaž Bátka:

Súťažné podmienky

Prílohy:
Návrh kúpnej zmluvy
Situácia pozemku
Súhlas záujemcu so súťažnými podmienkami
Súhlas záujemcu so spravovaním osobných údajov
Čestné vyhlásenia záujemcu podľa bodov 4d) až 4g)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: